Stowarzyszenie

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie, promowanie, organizowanie i generowanie szeroko pojętych działań kulturalnych skupionych wokół dziedziny teatru, tańca, muzyki i performansu, przy szczególnym uwzględnieniu aktywności artystycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci.

Stowarzyszenie jako niezależne stowarzyszenie twórców i miłośników sztuki, skupionych wokół szeroko rozumianej idei teatru jako syntezy sztuk, za główne cele stawia sobie:

 • integrację środowiska artystycznego,
 • propagowanie i upowszechnianie twórczości artystycznej w kraju i za granicą,
 • działanie na rzecz rozwoju twórczości poprzez wspólne przedsięwzięcia artystów różnych dyscyplin sztuki, propagowanie różnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu,

 • tworzenie możliwości finansowych i organizacyjnych dla wspierania działalności artystycznej,

 • promowanie dokonań artystycznych członków Stowarzyszenia, propagowanie i upowszechnianie sztuki wśród różnych grup wiekowych,

 • współpracę z instytucjami artystycznymi, organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi i centralnymi w zakresie spraw dotyczących środowiska artystów skupionych wokół Stowarzyszenia.

 • działalność edukacyjną, wychowawczą oraz terapeutyczną poprzez sztukę, pobudzanie twórczej aktywności, rozwój pasji, zdolności i umiejętności aktorskich, zainteresowań teatralnych, tanecznych, plastyczno-technicznych, muzycznych, nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

 • promowanie pozytywnych wzorców zachowania, postawy tolerancji i życzliwości wobec innych, szerzenie wielokulturowości oraz działania na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela i prowadzenie działalności prospołecznej przy szczególnym uwzględnieniu środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, środowisk defaworyzowanych, grup dysfunkcyjnych oraz osób zagrożonych marginalizacją.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną w poniższym zakresie:

 • produkcję, promocję i realizację spektakli teatralnych,

 • przygotowywanie, organizację i promocję występów, widowisk, wystaw, happeningów, koncertów, akcji i innych działań artystycznych związanych z różnymi dziedzinami sztuki oraz ich nieodpłatną lub odpłatną prezentację,

 • organizowanie festiwali, konkursów, wykładów i szkoleń,

 • tworzenie możliwości finansowych i organizacyjnych dla wspierania działalności artystycznej,

 • organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych (teatralnych, performatywnych, tanecznych, muzycznych, plastycznych) i terapeutycznych – terapia poprzez sztukę,

 • realizacja projektów łączących różne dziedziny aktywności artystycznej: teatr, sztuki wizualne i plastyczne, taniec, muzykę,

 • udział w przeglądach, konkursach, festiwalach artystycznych – promowanie własnych projektów,

 • współpracę z organizacjami (w tym pozarządowymi) i instytucjami kulturalnymi z kraju i z zagranicy,

 • organizowanie wymiany kulturalnej i współpracy artystycznej z innymi narodowościami i kulturami,

 • prowadzenie (z uwzględnieniem internetu) działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, edukacyjno-szkoleniowej i naukowej,

 • pobudzanie i wspieranie aktywności kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,

 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,

 • inne działania przyczyniające się do realizacji celów Stowarzyszenia,
 • zakup odpowiedniego sprzętu (dla potrzeb pracy biurowej i organizacyjnej) a także rekwizytów, elementów scenografii (dla potrzeb przygotowywanych widowisk teatralnych),

 • dokumentacja własnej działalności (strona internetowa, fotografie, kronika działalności).

Adres

Stowarzyszenie Living Space Theatre

ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice

Telefon

+48 663 216 016

+48 500 082 420

Email

contact@livingspacetheatre.com