Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet.Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit

FOLLOW ME

TWITTER GPLUS FACEBOOK BEHANCE PINTEREST

AKTUALNY ZARZĄD

Section Title Separator

JAKUB MARGOSIAK

Założyciel Living Space Theatre, reżyser, aktor, tancerz.

GRZEGORZ ŁABUDA

Założyciel Living Space Theatre, reżyser, aktor, tancerz.

KAMIL BARYŁA

Założyciel Living Space Theatre, reżyser, aktor, tancerz.

ANETA ZASUCHA

Edukatorka sztuki, animatorka kultury, arteterapeutka.

STATUT STOWARZYSZENIA

Section Title Separator

Stowarzyszenie Living Space Theatre

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie Living Space Theatre, zwane także w dalszej części Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem dobrowolnym, zarejestrowanym na czas nieokreślony, działającym na podstawie niniejszego statutu oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice, woj. śląskie.
§ 5
Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony 11.2
§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 7
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie, promowanie, organizowanie i generowanie szeroko pojętych działań kulturalnych skupionych wokół dziedziny teatru, tańca, muzyki i performansu, przy szczególnym uwzględnieniu aktywności artystycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci.
§ 8
Stowarzyszenie jako niezależne stowarzyszenie twórców i miłośników sztuki, skupionych wokół szeroko rozumianej idei teatru jako syntezy sztuk, za główne cele stawia sobie:
a. integrację środowiska artystycznego,
b. propagowanie i upowszechnianie twórczości artystycznej w kraju i za granicą,
c. działanie na rzecz rozwoju twórczości poprzez wspólne przedsięwzięcia artystów
różnych dyscyplin sztuki, propagowanie różnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu,
d. tworzenie możliwości finansowych i organizacyjnych dla wspierania działalności artystycznej,
e. promowanie dokonań artystycznych członków Stowarzyszenia, propagowanie i upowszechnianie sztuki wśród różnych grup wiekowych,
f. współpracę z instytucjami artystycznymi, organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi i centralnymi w zakresie spraw dotyczących środowiska artystów skupionych wokół Stowarzyszenia.
g. działalność edukacyjną, wychowawczą oraz terapeutyczną poprzez sztukę, pobudzanie twórczej aktywności, rozwój pasji, zdolności i umiejętności aktorskich, zainteresowań teatralnych, tanecznych, plastyczno-technicznych, muzycznych, nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
h. promowanie pozytywnych wzorców zachowania, postawy tolerancji i życzliwości wobec innych, szerzenie wielokulturowości oraz działania na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela, prowadzenie działalności prospołecznej przy szczególnym uwzględnieniu środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, środowisk defaworyzowanych, grup dysfunkcyjnych, mniejszości narodowych oraz osób zagrożonych marginalizacją.
i. działalność kulturową, artystyczną, edukacyjną i terapeutyczną skierowaną do osób niepełnosprawnych, defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
j. promowanie pozytywnych wzorców i rzetelnej wiedzy na temat środowiska lokalnego i globalnego, działania edukacyjne i artystyczne związane z naturą, ekologią i środowiskiem naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem działań przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.
§ 9
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną w poniższym zakresie:
a. produkcję, promocję i realizację spektakli teatralnych,
b. przygotowywanie, organizację i promocję występów, widowisk, wystaw, happeningów,
koncertów, akcji i innych działań artystycznych związanych z różnymi dziedzinami sztuki oraz ich nieodpłatną lub odpłatną prezentację,
c. organizowanie festiwali, konkursów, wykładów i szkoleń,
d. organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych (teatralnych, performatywnych, tanecznych, muzycznych, plastycznych) i terapeutycznych – terapia poprzez sztukę,
e. realizacja projektów łączących różne dziedziny aktywności artystycznej: teatr, sztuki wizualne i plastyczne, taniec, muzykę,
f. udział w przeglądach, konkursach, festiwalach artystycznych – promowanie własnych projektów,
g. współpracę z organizacjami (w tym pozarządowymi) i instytucjami kulturalnymi z kraju i z zagranicy,
h. organizowanie wymiany kulturalnej i współpracy artystycznej z innymi narodowościami i kulturami.
i. prowadzenie (z uwzględnieniem internetu) działalności wydawniczej, informacyjnopromocyjnej, edukacyjno-szkoleniowej i naukowej,
j. pobudzanie i wspieranie aktywności kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,
k. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
l. inne działania przyczyniające się do realizacji celów Stowarzyszenia,
m. zakup odpowiedniego sprzętu (dla potrzeb pracy biurowej i organizacyjnej) a także rekwizytów, elementów scenografii (dla potrzeb przygotowywanych widowisk teatralnych),
n. dokumentacja własnej działalności (strona internetowa, fotografie, kronika działalności),

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie wyróżnia następujących członków:
a. Członek zwyczajny,
b. Członek wspierający,
c. Członek honorowy.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu do stowarzyszenia i zobowiązanie do opłacania składek członkowskich.
2. Członkiem zwyczajnym może być również osoba fizyczna mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych w wieku od 16 do 18 lat.
3. Przyjęcia nowych Członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
§ 12
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną stałą i dobrowolną pomoc w realizacji jego celów.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji zawierającej oświadczenie o przystąpieniu do stowarzyszenia oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
3. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
4. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§ 13
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo na wniosek co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
§ 14
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu,
c. śmierci Członka albo utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:
a. rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia,
b. nie uiszczenia składek członkowskich za okres co najmniej 12 miesięcy.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Prezesa, na mocy uchwały Zarządu zapadłej większością 2/3 głosów.
4. Od uchwały Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie do 14 dni od decyzji Zarządu.
5. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu zwykłą większością głosów.
§ 15
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia,
b. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym,
c. korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia oraz korzystać z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań,
d. brać udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
e. zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia.
§ 16
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
a. realizować i propagować cele Stowarzyszenia,
b. brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia,
c. regularnie płacić składki członkowskie,
d. przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
e. prezentować przed władzami Stowarzyszenia treści i założenia realizacyjne własnych projektów (o ile członek występuje o dofinansowanie lub inną pomoc do instytucji zewnętrznych jako członek Stowarzyszenia i używając jego nazwy),
f. dbać o mienie Stowarzyszenia.
§ 17
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak Członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej „Zarządem”,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 19
1. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 20
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 21
1. Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat z możliwością ponownego wyboru.
§ 22
Wszystkie władze Stowarzyszenia są zobowiązane:
1. Rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków Stowarzyszenia oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw.
2. Systematycznie informować członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach.
§ 23
Walne Zebranie
1. Walne Zebranie jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia o uprawnieniach stanowiących.
2. W Walnym Zebraniu uczestniczyć mogą:
a. Członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym
b. Członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym
3. Powiadomienie członków o terminie i miejscu obrad powinno być dokonane najpóźniej na 14 dni przed dniem Walnego Zebrania drogą e-mailową.
4. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz do roku.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się w każdym czasie z inicjatywy:
a. Zarządu
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w ciągu 4 tygodni od daty zgłoszenia
wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określanie głównych założeń i kierunków działania Stowarzyszenia,
b. rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia8
d. zatwierdzanie rocznych bilansów i sprawozdań finansowych przedkładanych przez Prezesa,
e. coroczne ustalenie wysokości składek członkowskich,
f. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
g. uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
h. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§ 24
Zarząd
1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 3 osób:
a. Prezesa,
b. Wiceprezesa,
c. Skarbnika.
3. Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie.
4. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze Statutu.
5. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. koordynacja działań Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
d. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
e. przyjmowanie darowizn i zapisów.
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
h. zwoływanie Walnego Zebrania,
i. sporządzenie rocznych i końcowych sprawozdań ze swej działalności,
6. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłych lub nadzwyczajnych.
7. Posiedzenia zwykłe Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy. Zwoływanie zwykłych posiedzeń Zarządu dokonuje się przez powiadomienie wszystkich członków drogą e-mailową, z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.9
8. Posiedzenia nadzwyczajne Zarządu zwołuje Prezes informując Członków Zarządu z 1 – dniowym wyprzedzeniem.
§ 25
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na Walnym Zebraniu.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V
Finanse i majątek
§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na Fundusze Stowarzyszenia składają się:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki,
c. dochody z działalności statutowej i pracy członków Stowarzyszenia,
d. subwencje, dotacje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, zlecenia usług, granty,
e. zbiórki publiczne,
f. dochody z ofiarności publicznej.
3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizacje celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów działalności w tym na wynagrodzenia dla Członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
§ 27
Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika Stowarzyszenia, a w przypadkach uzasadnionych osoby upoważnionej przez Zarząd.
§ 28
Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 29
Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI
Sposób reprezentacji
§ 30
Do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest trzech Członków Zarządu – Prezes, Wiceprezes lub Skarbnik działających jednoosobowo.

 

Rozdział VII
Przepisy końcowe
§ 31
Rozwiązanie Stowarzyszenia oraz zmiana Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów, w obecności więcej niż połowy aktualnej liczby członków Stowarzyszenia.
§ 32
1. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:
a. przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,
b. osobę pełniącą funkcję likwidatora,
c. podstawowe zasady likwidacji.
§ 33
Stowarzyszenie może wchodzić w związki stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, fundacji oraz federacji. Decyzję w tej kwestii podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
§ 34
Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowego celów.
§ 35
Statutowa działalność prowadzona przez Stowarzyszenie nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego zgodnie z postanowieniami Ustawy. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.